Program konference 2018

 

08.45   Křest unikátního barevného provedení lokomotivy 151.006 společným motivem Dopravní fakulty Jana Pernera a Českých drah, k výročí 25let od založení DFJP, reprezentuje úzkou spolupráci mezi těmito subjekty.
     
09.00 – 12.00   program Univerzity Pardubice, plenární zasedání
     
12.00 – 13.00   prezentace účastníků DK, oběd
     
13.00   zahájení konference – moderátor Aleš Lehký

proslovy významných hostů:
     
   

Ing. Martin Charvát
primátor statutárního města Pardubice

     
    Michal Kortyš
náměstek hejtmana Pardubického kraje zodpovědný za dopravu
     
    doc. Ing. Libor Švadlenka, Ph.D.
děkan Dopravní fakulty Jana Pernera, Univerzity Pardubice
     
    Ing. Pavel Křeček
předseda představenstva České komory autorizovaných inženýrů a techniků

 


 

13.35   Ing. Tomáš Čoček, Ph.D. – 1. náměstek ministra, Ministerstvo dopravy České republiky
    TÉMA: strategie rozvoje dopravní infrastruktury v ČR ve vazbě na Pardubický kraj
13.55   Ing. Zbyněk Hořelica – ředitel, Státní fond dopravní infrastruktury
    TÉMA: financování vodní, železniční a silniční infrastruktury v Pardubickém kraji v letech 2018-2020
14.15   Ing. Jan Kroupa, FEng. – generální ředitel, Ředitelství silnic a dálnic
    TÉMA: rekonstrukce a výstavba silniční a dálniční infrastruktury v Pardubickém kraji
14.35   Bc. Jiří Svoboda, MBA - generální ředitel, Správa železniční dopravní cesty
    TÉMA: železniční stavby v Pardubickém a Královéhradeckém kraji
14.55   Michal Kortyš – náměstek hejtmana Pardubického kraje zodpovědný za dopravu
    TÉMA: velké opravy, modernizace, rekonstrukce a výstavba silnic II. a III. třídy v Pardubickém kraji
15.15   Ing. Miroslav Němec – ředitel, Správa a údržba silnic Pardubického kraje
    TÉMA: rozvojová témata Pardubického kraje spravovaná SÚS Pk - Dopravní uzel Pardubice, Přivaděče silnic II. třídy k D35
15.35   Ing. Jiří Kotoun - vedoucí oddělení přípravy a realizace, Ředitelství vodních cest ČR
    TÉMA: dopravní stavby vodní infrastruktury v Pardubickém kraji
15.55   Ing. Hana Šmejkalová – ředitelka, Letiště Pardubice
    TÉMA: fungování letiště Pardubice a nového terminálu v propojení na Dopravní uzel
16.10   Ing. Pavel Paidar - náměstek ředitele pro techniku, stavební správa západ, SŽDC
    TÉMA: majetkoprávní příprava staveb v prostředí SŽDC
16.30   ukončení konference