Program konference 2020

 

12.00 – 13.00   prezentace účastníků DK, oběd
     
13.00   zahájení konference – moderátor Aleš Lehký

proslovy významných hostů:
     
    Michal Kortyš
náměstek hejtmana Pardubického kraje zodpovědný za dopravu
     
    doc. Ing. Libor Švadlenka, Ph.D.
děkan Dopravní fakulty Jana Pernera, Univerzity Pardubice
     
    Ing. Radim Loukota
předseda České komory autorizovaných inženýrů a techniků Pardubice
     
    Mgr. Miluše Horská
místopředsedkyně Senátu Parlamentu České republiky

 


 

13.35   zástupce  Ministerstva dopravy České republiky
    TÉMA: Strategie rozvoje dopravní infrastruktury v ČR ve vazbě na Pardubický kraj
13.55   Ing. Martin Kolovratník – poslanec a místopředseda hospodářského výboru PSP ČR
    TÉMA: Aktuální dopravní legislativa v PSP ČR
14.15   Ing. ZBYNĚK HOŘELICA – ředitel, Státní fond dopravní infrastruktury
    TÉMA: Financování vodní, železniční a silniční infrastruktury v Pardubickém kraji v letech 2018-2020
14.35   Ing. Radek Mátl - pověřen řízením, Ředitelství silnic a dálnic ČR
    TÉMA: Rekonstrukce a výstavba silniční a dálniční infrastruktury v Pardubickém kraji
14.55   Bc. Jiří Svoboda, MBA – generální ředitel, Správa železniční dopravní cesty
    TÉMA: Železniční stavby v Pardubickém a Královéhradeckém kraji
15.15   Michal Kortyš – náměstek hejtmana Pardubického kraje zodpovědný za dopravu
    TÉMA: Velké opravy, modernizace, rekonstrukce a výstavba silnic II. a III. tŘídy v Pardubickém kraji
15.35   Ing. Miroslav Němec – ředitel, Správa a údržba silnic Pardubického kraje
    TÉMA: Rozvojová témata Pardubického kraje spravovaná SÚS Pk - Dopravní uzel Pardubice, Přivaděče silnic II. třídy k D35
15.55   Ing. Lubomír Fojtů – ředitel, Ředitelství vodních cest ČR
    TÉMA: Dopravní stavby vodní infrastruktury v Pardubickém kraji
16.10   Ing. Hana Šmejkalová – ředitelka, Letiště Pardubice
    TÉMA: Fungování letiště Pardubice a nového terminálu v propojení na Dopravní uzel
16.30   Václa Větrovský – ředitelka, Contract management, a.s.
    TÉMA: Zavádění digitální technické mapy a technologie BIM do silničního hospodářství Pardubického kraje
16.45   ukončení konference